Kako Poreski kalkulator računa iznos poreza koji plaćam?

U izračunu poreza i doprinosa su korištene službene platne liste računovodstvenih agencija u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Distriktu Brčko. U platnim listama tačno su navedeni iznosi doprinosa za određeni vanbudžetski fond, kao što su na primjer izdvajanja za zdravstvenu zaštitu ili penzijski fond. Zbog različitosti poreskih sistema, iznosi poreza i doprinosa se razlikuju zavisno od entiteta. Poreski koeficijent korišten za utvrđivanje poreske osnovice pri izračunu poreza na dohodak u Federaciji je osnovni koeficijent 1,00 koji podrazumijeva osnovni lični odbitak od 300 KM mjesečno bez daljnjih odbitaka kao što su na primjer odbitak na osnovu djece, kredita za nekretninu ili roditelje s mjesečnim primanjima nižim od 300 KM.

Stopa korištena za izračun PDV-a izdvajanja je 17% i to pod pretpostavkom da je tokom obračunskog perioda potrošen ukupan iznos neto plate.

U procjeni svrhe trošenja poreza na dohodak i PDV po funkcionalnoj osnovi, korišteni su drćavni, entitetski i kantonalni budžetski podaci.

Na koje godine se Poreski kalkulator odnosi?

Trenutno se radi o procjenama za 2012. godinu jer su to najsvježiji službeni podaci s kojima Fondacija CPI raspolaže kada se radi o budžetskoj potrošnji.

Gdje mogu pronaći budžete na koje se Poreski kalkulator odnosi?

Državni, kantonalni I entitetski budžeti za period od 2005-2012. godine se mogu pronaći na web stranici Fondacije CPI www.cpi.ba. Vizualizacija budžeta na www.budzeti.ba je zasnovana na COFOG-ovoj funkcionalnoj klasifikaciji budžeta. Prema COFOG-ovoj klasifikaciji transakcije vezane za javni dug spadaju u Rad Vlade, iz tog razloga je i iznos javnog duga uvršten u klasu pod nazivom Rad Vlade, bez obzira u koju svrhu je javni zajam korišten. Iznos javnog duga je naznačen u istom iznosu u kom je definisan u pojedinim izvršenjima budžeta,, ne uzimajući u obzir neto iznos javnog duga tj. neovisno o tome što se u pojedinim slučajevima radi o istom iznosu koji je putem jedne ili više trasnakcija prebačen između različitih nivoa vlasti. COFOG-ova klasifikacija se može pronaći na:

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=4

Gdje mogu pronaći kod za Poreski kalkulator?

Kod je dostupan na Taxman web stranici.

Kantoni, entiteti i distrikt nemaju svoje funkcionalne klasifikacije po internacionalnim standardima, te da bi ostvarili zamišljeno, Fondacija CPI je uradila funkcionalnu klasifikaciju slijedeći pravila COFOG-a (Classification of the Functions of Government).

Da bi postigli unificirani izgled svih budžeta primjenili smo isti obrazac za državni nivo, oba entiteta, distrikt i deset kantona.

Analiza budžeta otkrila nam je da nemaju svi kantoni, entiteti, država i distrikt iste institucije te da će biti mnogo izuzetaka.

  • Svaki kabinet gradonačelnika, zajedničke službe, inspektorati, skupštine te uredi pri skupštinama su svrstani u kategoriju Opšte javne usluge u podstavku Izvršni i zakonodavni organi, finansijski, fiskalni i vanjski poslovi.
  • Institucije kao Sektor raspolaganja, Kancelarija direktora ili Sektor registra koje su karakteristične samo za Brčko distrikt su zbog svoje nadležnosti svrstane u kategoriju Opšte javne usluge podstavka Izvršni i zakonodavni organi, finansijski, fiskalni i vanjski poslovi.
  • Entiteti i nekolicina kantona kao instituciju imaju Arhiv. Odlučili smo ga smjestiti u Opšte javne usluge podstavka Generalne opšte usluge zbog važnosti zaštite i obrade podataka te kulturno - obrazovnih poslova koje ovaj sektor vodi.
  • U većini budžeta navedeni su grantovi za visoko obrazovanje što se uklapa u klasifikaciju COFOG-a i stvara jasniju sliku o tome koliko je novac potrošeno na univerzitete. Kanton 10, Kanton Sarajevo te Srednjebosanski kanton nisu razdvojili novac predviđen za visoko obrazovanje kao što su to uradili za osnovno i srednje obrazovanje. Taj novac je u njihovom slučaju ostao unutar budžeta Ministarstva obrazovanja i nauke. Da bi primjenili isti obrazac kao na svim ostalim nivoima odlučili smo novac predviđen za visoko obrazovanje staviti kao zasebnu stavku te budžet Ministratsva obrazovanja i nauke umanjiti za taj iznos.
  • Tekuća rezerva je smještena u kategoriju Opšte javne usluge u podstavku Finansijske i fiskalne afere.
  • Civilna zaštita na svim nivoima nadležna je za upravne i stručne poslove iz oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. To je glavni razlog zbog kojeg smo Civilnu zaštitu svrstali u policijske službe.

Zbog lakšeg razumjevanja odlučili smo preinačiti orginalne nazive kategorija iz COFOG-a i prilagoditi ih našim državnim strukturama. Tako smo kategoriju Opšte javne usluge preimenovali u Rad vlade, a podstavku Izvršni i zakonodavni organi, finansijski, fiskalni i vanjski poslovi u Organi vlasti.